14 nehnuteľností

Odporúčané nehnuteľnosti

O nás

Spol. Maxima reality s.r.o., Námestie S. H. Vajanského č. 2 – DOM ODBOROV STROJÁR 4. poschodie, číslo dverí: 406, 036 01, Martin**, je realitná kancelária, ktorej cieľom je zabezpečiť v našom regióne vysoko kvalitné realitné služby so serióznym prístupom ku klientom. Snažíme sa vytvoriť prostredie kde sa občianska inzercia nehnuteľností stane minulosťou a klient bude pristupovať k realitnej kancelárii ako k serióznemu partnerovi pri sprostredkovaní predaja alebo kúpy nehnuteľnosti.Sme tu preto aby sme od klientov prebrali všetky starosti, stres a formality ktoré sú s predajom alebo kúpou nehnuteľností spojené. Sme pripravení Vám naše služby ponúknuť v našej realitnej kancelárii počas pracovných dní od 09.00 do 14.30 hod., kde sa Vám naši realitní makléri budú venovať individuálne a budú robiť všetko preto, aby dosiahli Vašu úplnú spokojnosť.

CENNÍK SLUŹIEB V RÁMCI MAXIMA REALITY S.R.O., MARTIN PLATNÝ OD 01.01.2017

Všetky ceny uvedené na našej webovej stránku sú konečné ceny, v ktorých je už aj zahrnutá provízia pre realitnú kanceláriu.

Provízie realitnej kancelárie sú uvádzané vrámci celkovej ceny nehnuteľnosti uvedenej v ponuke. Provízia sa vypláca až po realizácii obchodu. V rámci provízie sú hradené tieto služby: • Sprostredkovanie kúpy, predaja, výmeny a prenájmu nehnuteľností • Obhliadky nehnuteľností • Vyhľadávanie nehnuteľností podľa konkrétnych potrieb a požiadaviek klienta • Zabezpečenie komplexného právneho servisu (Kúpne zmluvy, Nájomné zmluvy, Zmluvy o budúcej zmluve, Návrhy na vklad na správu katastra, splnomocnenia, zabezpečenie listu vlastníctva, kópie z katastrálnej mapy,…) • Zabezpečenie vypracovania odborného znaleckého posudku • Zabezpečnie vyhotovenia geometrického plánu, vytýčenie pozemkov • Poradenstvo v oblasti nehnuteľností (dane, odvody,…) • Finančné poradenstvo, úvery – zabezpečenie ponuky na mieru zo všetkých bánk na SK trhu • Kompletne služby od prvého kontaktu s klientom cez vypracovanie potrebných tlačív a zmlúv až po odovzdanie nehnuteľnosti. • Komplexné spracovanie ponuky Vašej nehnuteľnosti • Bezplatná inzercia na vlastnej webovej stránke, realitných portáloch, regionálnych printových médiách a našich vývesných tabuliach Poplatky, ktoré hradíme

• vypracovanie a overenie podpisov notárom • výber listu vlastníctva na právne úkony ak je to potrebné k čerpaniu hypotekárneho úveru

• V PRÍPADE PROVÍZIE NIŽŠEJ AKO 1.000.-€ UVEDENÉ POPLATKY REALITNÁ KANCELÁRIA NEHRADÍ

Provízia je vo výške 3 % z ceny nehnuteľnosti

 1. cena nehnuteľnosti do 40.000,– € – provízia je do 1.200,– €, pri domoch je provízia navýšená podľa lokality
 2. cena nehnuteľnosti do 80.000,– € – provízia je do 2400,– €, pri domoch je provízia navýšená podľa lokality
 3. cena nehnuteľnosti do 100.000,– € – provízia je do 3.000,– €
 4. cena nehnuteľnosti do 150.000,– € – provízia je do 5.000,– €
 5. cena nehnuteľnosti do 200.000,– € – provízia je do 6.000,– €
 6. cena nehnuteľnosti nad 200.000,– € – provízia podľa dohody

V PRÍPADE PROVÍZIE zníženej oproti cenníku alebo NIŽŠEJ AKO 1.000,– € ------ uvedené poplatky REALITNÁ KANCELÁRIA NEHRADÍ

Developerské projekty, novostavby bytov

Ceny nehnuteľnosti nie sú navýšené o províziu realitnej kancelárie, keďže províziu nám priamo vypláca developer. Takže cena nehnuteľnosti u developera je taká istá ako v našej realitnej kancelárii.

Prenájmy

Provízia pri prenájme nehnuteľnosti je vo výške jedného mesačného nájmu a vypláca ju realitnej kancelárii prenajimateľ, prípadne podľa dohody.

Iné dokumenty

Vystavenie iných dokumentov ako potvrdenie, výber listu vlastníctva (nie na účely vypracovania kúpnych zmlúv- to je v rámci provízie), splnomocnenie, vypracovanie kúpnych zmlúv, nájomných zmlúv v prípade vlastnej realizacie predaja alebo nájmu nehnuteľnosti. Cena za tieto služby je od 50 do 100.-€.

REKLAMAČNÝ PORIADOK

Spol. Maxima reality s.r.o., Martin, so sídlom Martin, nám. S. H. Vajanského č. 2, vydáva v zmysle zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa tento reklamačný poriadok :

 1. Reklamačný poriadok upravuje podmienky, spôsob a miesto vybavovania reklamácií a tiež vzájomné práva a povinnosti Realitnej kancelárie a klienta v rámci reklamačného konania. Každý klient (ďalej len „spotrebiteľ“) má právo uplatniť u RK reklamáciu poskytnutej služby.
 2. Spotrebiteľ môže uplatniť reklamáciu buď osobne v sídle Realitnej kancelárie, prípadne písomne na adrese: Maxima reality s.r.o., nám. S. H. Vajanského č. 2, 036 01 Martin.
 3. Pod pojmom reklamácia sa rozumie uplatnenie nároku spotrebiteľa na preverenie správnosti, kvality alebo rozsahu poskytovanej služby a/alebo uplatnenie zodpovednosti za vady služieb Realitnej kancelárie. Za reklamáciu sa nepovažuje sťažnosť spotrebiteľa, ktorá súvisí s neplnením alebo vadným plnením povinností tretej osoby, podnet spotrebiteľa na zlepšenie služieb Realitnej kancelárie alebo iná žiadosť, ktorej predmetom nie sú služby alebo činnosť Realitnej kancelárie.
 4. Spotrebiteľ má pri uplatňovaní reklamácie práva podľa § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka. Práva a povinnosti spotrebiteľa súvisiace s uplatnením a vybavením reklamácie upravuje § 18 a nasl. zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.
 5. Spotrebiteľ pri uplatnení reklamácie rozhodne, ktoré z práv podľa § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka si uplatňuje. Spotrebiteľ je povinný k reklamácií priložiť všetky dokumenty a dôkazy, ktoré preukazujú jeho tvrdenia. Realitná kancelária na základe rozhodnutia spotrebiteľa určí spôsob vybavenia reklamácie a to bezodkladne, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité odborné posúdenie kvality alebo rozsahu poskytnutej služby, určí spôsob vybavenia do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 6. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr, pričom vybavenie reklamácie trvá najviac 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť. Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania nápravou nedostatočne alebo vôbec neposkytnutej (časti) služby, vyplatením primeranej zľavy zo sprostredkova­teľskej odmeny (provízie). Ak je reklamácia neoprávnená, Realitná kancelária reklamáciu zamietne.
 7. Realitná kancelária znáša náklady spojené s vybavovaním reklamácie. Týmto nie je dotknutý nárok RK na náhradu preukázateľne vynaložených nákladov súvisiacich s vybavovaním neoprávnenej reklamácie.
 8. RK pri uplatnení reklamácie vydá spotrebiteľovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie (e-mailom), RK doručí potvrdenie o prijatí uplatnenej reklamácie spotrebiteľovi ihneď. Ak potvrdenie o uplatnení reklamácie nie je možné doručiť ihneď, doručí ho bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.
 9. RK o vybavení reklamácie vydá písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

POUČENIE O ALTERNATÍVNOM RIEŠENÍ SPOROV

10. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na RK buď osobne, telefonicky alebo elektronicky: (napr. e-mailom na adresu. realitymaxima@gmail.com) so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Realitná kancelária vybavila jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že RK porušila jeho práva. 11. Ak RK odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov. 12. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, ktorej spotrebiteľ môže podať návrh na adrese: Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát, Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov, Prievozská 32, p. p. 29, 827 99 Bratislava 27 alebo elektronicky na adrese: ars@soi.sk, adr@soi.sk. Ďalšie subjekty oprávnené na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov sú uvedené v on-line zozname subjektov: 13. Klient (spotrebiteľ) RK môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie spotrebiteľského sporu použiť platformu na riešenie sporov on-line, dostupnej na adrese: 14. Návrh na začatie alternatívneho riešenia spotrebiteľského sporu musí obsahovať: • meno a priezvisko spotrebiteľa, adresu na doručovanie, elektronickú adresu a telefonický kontakt, ak ich má, • presné označenie Realitnej kancelárie, • úplný a zrozumiteľný opis rozhodujúcich skutočností, • označenie, čoho sa spotrebiteľ domáha, • dátum, kedy sa spotrebiteľ obrátil na RK so žiadosťou o nápravu a informáciu, že pokus o vyriešenie sporu priamo s RK bol bezvýsledný, • vyhlásenie o tom, že vo veci nebol zaslaný rovnaký návrh inému subjektu alternatívneho riešenia sporov, nerozhodol vo veci súd alebo rozhodcovský súd, vo veci nebola uzavretá dohoda o mediácii, ani nebolo vo veci ukončené alternatívne riešenie sporu spôsobom podľa § 20 ods. 1 písm. a) až e) zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov. Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť 01. 01. 2017. Osoba poverená vybavovať reklamácie: Jaroslav Krigovský, tel. kontakt: 0911 480 138, email: realitymaxima@gmail.com.